Politika privatnosti

Politika zaštite ličnih podataka 

Mi brinemo o zaštiti privatnosti podataka naših korisnika, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i Opštom regulativom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Za više informacija koje lične podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo i u koje ih svrhe upotrebljavamo, klikni na sledeći link.

 

Politika kolačića

Za više informacija o politici kolačića klikni na sledeći link

 

Opšti uslovi i napomene

Učešćem i slanjem Pitch deck-a kompaniji A1 Srbija d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž, Beograd (dalje: A1), potvrđujem da sam upoznat/a i da sam saglasan/a, da Pitch deck predstavlja prezentaciju rešenja odnosno proizvoda koju dobrovoljno šaljem A1, u cilju prezentovanja A1 ideje izražene u Pitch deck-u. A1 slobodno, prema svojoj diskrecionoj oceni vrši evaluaciju sadržaja predočenog u Pitch decku-u i nema obaveze da uspostavi poslovnu saradnju. Potvrđujem da sam upoznat/a i da sam saglasan/a da ideje; postupci; metode rada; koncepti; načela; principi i uputstva; otkrića, naučne teorije i matematičke metode; planovi, pravila i postupci za obavljanje intelektualnih delatnosti, igranje igara ili za obavljanje poslova; prikazane informacije, grafički simboli, tipografske oznake i dr, koji su sadržani u Pitch deck-u ne predstavljaju prava intelektualne svojine (nisu autorsko delo niti uključuju autorsko i/ili srodno pravo, pronalazak, žig, industrijski dizajn, geografsku oznaku porekla, topografiju poluprovodničkog proizvoda ili neko drugo, ovde izričito ne pomenuto pravo intelektualne svojine).

Saglasan/na sam da se A1 može slobodno upoznati sa celokupnim sadržajem Pitch deck-a i vršiti dalje razrade ideja i celokupnog sadržaja iskazanog u Pitch deck-u.

Učešćem i slanjem Pitch deck-a A1, garantujem A1 da po osnovu podnošenja Pitch deck-a A1 i/ili korišćenja bilo kojeg sadržaja izraženog u Pitch deck-u na bilo koji način od strane A1, neću dovesti A1 u opasnost nastanka štete niti će nastati bilo kakva šteta za A1; da treća lica neće od A1 potraživati nikakve naknade radi evaluacije i/ili korišćenja izloženog u Pitch deck-u na bilo koji način od strane A1; da neću od A1 potraživati nikakve novčane ili druge nadoknade radi izvršene evaluacije i/ili dalje razrade ili korišćenja izloženog u Pitch deck-u, na bilo koji način od strane A1.

Učešćem i slanjem Pitch deck-a A1, potvrđujem i garantujem da sve što je iskazano i prezentovano u Pitch deck-u, ne predstavlja povredu bilo čijih prava intelektualne svojine niti predstavlja autorsko delo, patent, industrijski dizajn, žig ili bilo koje drugo ovde ne pomenuto, a zakonom predviđeno i/ili zaštićeno pravo intelektualne svojine kao i da je A1 slobodan da na bilo koji način koristi, razrađuje i/ili vrši evaluaciju svega izloženog i prikazanog u Pitch deck-u.

Skaliraj svoj biznis uz partnerstvo sa A1

Postani partner